Aranyhármas - egyszerű és hatékony megoldást kínál a gyermekek és felnőttek gerincproblémáira!


 Alapítólevél

 

Fel

Alapítványunk kiemelt szakmai támogatója az Egészségügyi Minisztérium!

 


ALAPÍTÓ OKIRAT (kivonat)

amely abból a célból készült, hogy az 1. pontban megjelölt Alapító a 6. pontban megjelölt célok elérése érdekében a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény (továbbiakban: Ptk.) 74/A-74/F. §-ai alapján a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény előírásainak megfelelő közhasznú jogállású alapítványt (továbbiakban: Alapítvány) hozzon létre az alábbiak szerint:

Az Alapító neve: Földvári Róbert

Az Alapítvány elnevezése: ARANYHÁRMAS Gerincvédelmi Közhasznú Alapítvány (Gerinciskola óvodás-, iskolás- és felnőttkorúak részére)

Az Alapítvány rövidített neve: ARANYHÁRMAS Gerincvédelmi Alapítvány

Az Alapítvány székhelye: 1087 Budapest, Salgótarjáni u. 5.

Az Alapítvány időtartama: Az Alapítvány határozatlan időre jön létre.

Az Alapítvány jellege:

Az Alapítvány nyílt, ahhoz bármely hazai és külföldi magánszemély, jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet pénzbeli vagy természetbeni adománnyal, illetőleg bármilyen más vagyonrendeléssel csatlakozhat, ha az Alapítvány céljait elfogadja, azok megvalósulását kívánja előmozdítani és erről a Kuratóriumnak címzett rövid írásos nyilatkozatot tesz. A felajánlás pénzbeli támogatáson kívül egyéb díjmentes szolgáltatásból is állhat. A csatlakozási szándékot feltételhez kötni nem lehet.

Mindazokat, akik támogatást ajánlanak fel, az Alapítvány regisztrálni köteles. A Kuratórium dönt az Alapítványhoz történő csatlakozási ajánlat elfogadásáról. Ennek érdekében a Kuratórium a csatlakozni kívánóról rendelkezésre álló adatokat és - célhoz kötött felajánlás esetén – a megjelölt célt mérlegeli. Visszautasíthatja a felajánlást, ha annak célja részben vagy egészben eltérő az Alapítvány céljaitól.

A Kuratórium köteles visszautasítani a felajánlást, ha a csatlakozni kívánó jogi személyt, jogi személyiség nélkül szervezetet, vagy magánszemélyt erre méltatlannak ítéli, vagy ha a felajánlás célja ellentétes az Alapítvány céljaival, vagy ha a felajánlás elfogadása az Alapítványt bármilyen módon kedvezőtlenül érinti.

Az Alapítvány a csatlakozói támogatásokon kívül is bármilyen vagyoni hozzájárulást elfogadhat, ha az nem ellentétes az alapítványi célokkal. Az Alapítványnak pénzbeli támogatásként jogában áll forintot vagy devizát egyaránt elfogadni. A devizában felajánlott összeg devizában kamatozik és devizában felhasználható.

Az Alapító és a csatlakozók, valamint támogatók által rendelkezésre bocsátott összeg, adományok, vagyonrendelések az Alapítvány vagyonává válnak, azokat visszavonni nem lehet.

Az alapítói vagyon, a csatlakozók, valamint támogatók által rendelkezésre bocsátott összeg, az adományok és vagyonrendelések, továbbá az Alapítvány vagyonának hozadéka a 6. pontban megjelölt célok elérése érdekében teljes egészében felhasználható.


 

Az Alapítvány célja és tevékenysége:

Az Alapítvány tevékenysége az óvodás- és iskoláskorú gyermekek harmonikus fejlődésének elősegítése, a felnőttek egészségének javítása érdekében aktív és passzív gerincvédelmi módszerek, eszközök széleskörű elterjesztésére irányul, a gerincbetegségek kialakulásának megelőzése, a gerinc egészségének védelme és a gerincbántalmak korrigálása érdekében kifejlesztett eljárások programszerű bevezetését célozza, különös tekintettel az alábbiakra:

 • Komplex módszertani és gyakorlati gerincvédelmi program kidolgozása és bevezetése óvodásoknak, iskolásoknak és felnőtteknek. (1997. CLVI. tv. 26.§.  c. 1.)

 • Anyagi és szakmai segítségnyújtás azon gyermekeknek, akik önhibájukon kívül nem tudnak csatlakozni a gerincvédelmi programhoz. (1997. CLVI. tv. 26.§. c. 10.)

 • Gerincvédelmi eszközök, gerincvédelmi módszertan biztosítása az erre rászorulóknak. (1997. CLVI. tv. 26.§. c. 2.)

 • Az óvodai és iskolai közösségek támogatása a komplex gerincvédelmi program bevezetésében. (1997. CLVI. tv. 26.§. c. 4.)

 • Segítségnyújtás a gerincbántalmak szempontjából leginkább veszélyeztetett munkahelyi közösségek számára a program megismerésében és bevezetésében. (1997. CLVI. tv. 26.§. c. 1.)

 • A gerincvédelemmel összefüggő kutató- és tudományos tevékenység támogatása. (1997. CLVI. tv. 26.§. c. 3.)

 • Hasonló célú szervezetek támogatása. (1997. CLVI. tv. 26.§. c. 20.)

 • Olyan alapítványi vagyon megteremtése, mely az Alapítvány elsődleges céljainak megvalósítását hosszútávon biztosítja.

 

Az Alapítvány tevékenységének közhasznú jellege:

Az Alapítvány közhasznú szervezet, mivel a társadalom és az egyén közös érdekeinek kielégítésére irányuló, az 1997. évi CLVI. törvény 26. §-ban meghatározott alábbi cél szerinti tevékenységeket, mint közhasznú tevékenységeket végez:

1.     egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító, egészségügyi rehabilitációs tevékenység,
2.     szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása,
3.     tudományos tevékenység, kutatás,
4.     nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés,
10.   gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet,
20.   közhasznú szervezetek számára biztosított - csak közhasznú szervezetek által igénybe vehető - szolgáltatások;

 

Az Alapítvány közhasznú jogállását a Fővárosi Bíróságnak a közhasznúsági nyilvántartásba vétel tárgyában hozott végzése jogerőre emelkedésével nyeri el.

Az Alapítvány vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez azzal, hogy a gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt a létesítő okiratában meghatározott tevékenységére fordítja.

Az Alapítvány közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt.

 

Az Alapítvány szervezete, tisztségviselők:

A Kuratórium

Az Alapítvány ügyintézője, vagyonának kezelője, és képviselője az Alapító által jelölt 5 tagú Kuratórium, amely gondoskodik az Alapítvány gazdálkodásáról, a működéséhez szükséges dologi és személyi feltételek biztosításáról, az alapítványi célok megvalósításáról.

A Kuratóriumot az Alapító a jelen Alapító Okiratban jelöli ki tisztség szerint. A kuratóriumi tagság az erre vonatkozó alapítói kinevezés elfogadásával határozatlan időtartamra jön létre.

Nem jelölhető ki olyan összetételű Kuratórium, amelyben az Alapító az alapítványi vagyon felhasználására közvetve, vagy közvetlenül meghatározó befolyást gyakorolhat. A Kuratórium tagjai nem lehetnek az Alapító rokonai, alkalmazottai.

Nem lehet az Alapítvány Kuratóriumának tagja olyan személy, aki olyan közhasznú szervezetnél töltött be – annak megszűnését megelőző két évben legalább egy évig – vezető tisztséget, amely az adózás rendjéről szóló törvény szerinti köztartozását nem egyenlítette ki. A vezető tisztségviselő (kurátor) köteles valamennyi érintett közhasznú szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú szervezetnél is betölt.

Kuratórium tagjai:

Elnök:

Béres Sándor

Alelnök:

Dr. Rácz Iván

Tagok:

Gardi Zsuzsa

Dr. Tóth János

Dr. Somhegyi Annamária

 

A Kuratórium feladat- és hatásköre:

 • Az Alapítvány vagyonának gyarapítása és cél szerinti felhasználása;

 • Döntés a felajánlások elfogadásáról;

 • Döntés az alapítványi cél érdekében a vagyoni alap hozadékának és más alapítványi pénz- és eszközállomány felhasználásáról (a támogatandó tevékenységekről és a támogatás módjáról, illetve mértékéről), a Kuratórium által ismertté vált szükségletek szerint, esetenként pályáztatás útján;

 • Az Alapítvány éves beszámolójának elkészítése, és elfogadása, az általános határozatképességi szabályok szerint;

 • Az éves közhasznúsági jelentés elfogadása;

 • Az alapító okirat előírásait figyelembe véve a Kuratórium működése részletszabályainak ügyrendben történő megállapítása;

 • Az Alapítvány céljával összhangban vállalkozási tevékenység végzése, abban való részvétel;

 • Munkáltató jogok gyakorlása az Alapítvány alkalmazottai felett;

 • Döntés esetleges hasznot hajtó befektetésekről;

 • Részvétel más alapítványi, illetve egyéb pályázatokon;

 • Az Alapítvány működése nyilvánosságának biztosítása.

 

Az Alapítvány képviselete:

Az Alapítvány képviselője a Kuratórium.

Az Alapítványt a Kuratórium nevében bíróságok, hatóságok előtt, valamint harmadik személyekkel szemben a Kuratórium elnöke önállóan, míg a Kuratórium alelnöke és egy kuratóriumi tag együttesen képviseli.

 

Az Alapítvány gazdálkodása:

Az Alapítvány az Alapító Okiratban meghatározott cél megvalósítása érdekében a vagyonával önállóan gazdálkodik. Az Alapítvány gazdálkodására az alapítványok gazdálkodó tevékenységéről szóló mindenkor hatályos jogszabályok, pénzügyi és számviteli rendelkezések irányadók.

Az Alapítvány vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez. Az Alapítvány a gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt a létesítő okiratában meghatározott tevékenységére fordítja. Az Alapítványnak, mint közhasznú szervezetnek a cél szerinti tevékenységéből, illetve vállalkozási tevékenységéből származó bevételeit és ráfordításait elkülönítetten kell nyilvántartani.

 

Az Alapítvány felügyelete

Az Alapítvány feletti adóellenőrzést az Alapítvány székhelye szerint illetékes állami adóhatóság, a költségvetési támogatás felhasználásának ellenőrzését az Állami Számvevőszék, a törvényességi felügyeletet pedig - a közhasznú működés tekintetében - a reá irányadó szabályok szerint az ügyészség látja el.

Ha az Alapítvány olyan tevékenységet végez, melyet a jogszabály feltételekhez köt, e tevékenység szerint hatáskörrel rendelkező állami szerv a hatósági ellenőrzésre vonatkozó szabályok szerint gyakorol felügyeletet.

Honlap Visszajelzés Keresés
Alapítványunk bankszámlaszáma: 10100840-57492900-01000007
 
Copyright © 2006 ARANYHÁRMAS ALAPÍTVÁNY